Fugt og skimmelsvamp

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvampe er et reelt problem, og uhensigtsmæssig skimmelsvampevækst kan påvirke vores indeklima i en negativ retning.

Et dårligt indeklima kan medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje, men kan også være årsag til eller forværre alvorlige sygdomme. Udsættelse for skimmelsvampe kan desuden medføre overfølsomhedsreaktioner og ved gentagen udsættelse kan der udvikles allergi, som typisk viser sig som astma og allergisk snue eller høfeber. (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Jeg har beskæftiget mig med fugt og fugtrelaterede skader på ejendomme i mere end 10 år og har løbende efteruddannet mig, og deltaget i kurser og foredrag.

Øget skimmelsvampevækst er ofte en følgeskade forbundet med fugtskader.

For at skimmelsvampevækst kan opstå og svampene kan trives, skal svampens basale behov være opfyldt. Der skal være tilstrækkeligt fugt og føde. Temperaturen og vækstunderlaget har betydning for, hvilke typer af skimmel der kan trives.

Jeg har i min tid som byggesagkyndig, målt fugt i flere end 3.000 ejendomme og ved derfor, hvordan og hvor det er vigtigt at måle. Jeg anvender samme eller tilsvarende måleudstyr, som taksatorer og de større udbydere på markedet har.

Se her, Fakta og myter om skimmelsvampe.

Skimmelsvampeundersøgelse

Alle bygningsundersøgelser tager udgangspunkt i en telefonsamtale, hvor jeg danner mig et overblik over den udfordring, som netop du/I står med.

Det er som udgangspunkt ikke den synlige skimmelsvamp jeg er bekymret for, men den som vi ikke ser. Den synlige vækst, er ofte meget nem at håndtere.

Det vigtigste er er finde og afklare årsagen til skimmelsvampevæksten. Hvis årsagen ikke findes, afdækkes/afklares og stoppes, vil skimmelsvampevæksten som oftest vende tilbage.

En grundig og korrekt udført skimmelsvampeundersøgelse vil som udgangspunkt kunne udføres på 2-3 timer, og vil – alt efter kompleksiteten – strække sig over flere besøg.

Almindelige skimmelsvampeundersøgelser i en villa eller lejlighed, vil i reglen koste kr. 4-5.000 for selve undersøgelsen. Skimmelsvampetest/analyser koster i gennemsnit kr. 800 pr. test (undtagen DNA-støvtest).

Dokumentation

Der er i reglen følgende dokumenter som jeg skal have inden en undersøgelse:

 • Sagens historik, gerne på en mail, eller i et Word/pdf. dokument (hvad, hvor og hvornår).
 • Plantegninger – enten originale, eller en håndtegning af bygningen, hvor undersøgelsesområdet fremgår.
 • Kloaktegninger – og helst tegninger, der viser rørføringer.
 • Nylige ændringer i eller omkring ejendommen, hvor skimmelproblematikken formodes. (eks. ekstra isolering, nye vinduer, nye gulve osv.)
 • Er der lugt? Hvis ja, hvornår er den mest markant. Kan andre personer bekræfte lugten?
 • Kopi af ejerskifteforsikring, hvis stadig gyldig.
 • Forsikringspolice fra ejerskifteforsikring og hus/villaforsikringen.
 • Gældende vedtægter (ved ejerlejligheder eller andelsboliger).
 • Tidligere skadeshistorik – er der tidligere utætheder fra evt. tag eller rør/kloak?

Herudover kan følgende dokumenter have interesse:

 • Dokumenter fra byggeskadesforsikringer vedr. tidligere skader.
 • 1 og 5 års mangelgennemgange, med evt. bemærkninger om plamager, eller træk.
 • Referater fra ejerforeningen eller tilsvarende, med informationer omkring skybrud eller lign.

Alle skimmelsager, er unikke, da årsagerne til skimmelsvampevæksten først skal undersøges.

Ligesom en brugt bil kan ejendomme og lejligheder under tidligere ejerforhold have været udsat for en fugt vandskade.

Nogle ejendomme, huse og lejligheder har haft tidligere fugt og vandskader og har måske tidligere gennemgået en skimmelsvampe sanering/rensning.

Er skaden reelt udbedret?

Hvis skaden er udbedret korrekt, fugtskaden og årsagen er fundet, alt er udbedret korrekt og skimmelsvampe materiale her fjernet korrekt – så er alt i reglen godt.

Jeg oplever desværre alt for ofte, at der kun er udført ”symptombehandling” og at skimmelsvampevæksten ikke er blevet fjernet korrekt. Selvom der har været et forsikringsselskab inde over, er det ikke ensbetydende med at arbejdet er blevet udført korrekt.

Tidligere skader og årsagerne til skimmelsvanp kan være mange:

 • Opstigende grundfugt, kloaker og brønde (hvis det er i terrænhøjde).
 • Utætheder fra køkkener, badeværelser og evt. bryggers/fyrrum.
 • Fugt fra tagnedløb, tagrender, sålbænke og fx utætte og nedslidte fuger i enten murværk eller rundt og vinduer.
 • Uhensigtsmæssig personlig adfærd (brugeradfærd) kan også være en årsag.
 • Ændret anvendelse/brug, samt nedsat eller helt fraværende ventilations mulighed.
 • Bygge eller konstruktions fejl, – kuldebroer, utætte eller forkert brug af dampspærre og membraner.

Der kan være tale om tidligere fugtskader, som enten kan have været forsikringsdækket, eller tidligere ejer har selv udbedret skade.  – her er det rigtigt vigtigt at kende så mange detaljer som muligt selve udbedringsprocessen og her specielt udtørring og afrensningsprocessen!

Nogle personer har nemmere ved at opfatte lugtforskelle end andre og vil forholdsvis hurtigt kunne fornemme, at der er et eller andet galt med deres indeklima. Man kan også blive opmærksom på lugtgener, hvis man eksempelvis har været væk fra sin lejlighed/hus i et stykke tid og ved hjemkomst fornemmer en lugt, som man ikke tidligere har været opmærksom på.

Her er det klogt at få udført en DNA støv test, fra fx House test. Denne test, kan med stor sandsynlighed være med til at be- eller afkræfte om der er områder med skjult skimmelsvampevækst.

Brug for hjælp med skimmelsvamp?

Uanset om du har brug for test, udredning eller hjælp med forsikring og udbedring, så kan TP Byggesagkyndig hjælpe dig videre. Kontakt os i dag for at komme videre!

Om skimmelsvampetest

For at afklare om der er aktiv skimmelsvampevækst, herunder identificere typen af skimmelsvamp, skal der som regel udføres en aftryksprøve og en tapeprøve (eller materialeprøve) pr. prøvested.

Et sæt skimmelsvampeanalyser (aftryks- og tape/materialeprøver) koster kr. 1.500, inkl. moms.

$

Aftryksprøve

En aftryksprøve (agar) viser hvilke typer af skimmelsvamp, der er tale om, samt sammensætning af de forskellige typer af skimmelsvampe (mono- eller multikultur). Resultatet af prøveanalysen viser om der forefindes såkaldte unaturligt forekommende skimmelsvampe eller specielt fugtkrævende skimmelsvampe.  Ud fra resultaterne, kan der konkluderes om indeklimaet er påvirket i en negativ retning. Aftryksprøverne skal som minimum opbevares i et klimaskab i 5 døgn efter aflevering på analyselaboratoriet. Der kan gå op til 6 dage, før der foreligger et retursvar fra laboratoriet.

$

Tape/materialprøve

En tape/materialeprøve vil kunne afklare om der er forekomst af aktiv eller ikke aktiv skimmelsvampevækst.

De 2 forskellige prøver/analysemetoder vil sammen med den fysiske undersøgelse i de fleste tilfælde kunne afklare om indeklimaet kan være påvirket og i hvilket omfang. (kan kombineres med DNA-støv analyse) 

DNA – Skimmelsvampanalyse

Opsamling af støv til dna-analysen er simpel og hurtigt testmetode.

Prøven skal tages på en vandret og helt glat overflade, hvor støvet har ligget mellem 1 og 12 måneder. Prøven tages minimum 50 cm over gulvhøjde, og ikke ved områder med store temperatursvingninger som fx ved kolde ydervægge eller vindueskarme. Prøver udføres generelt ikke i køkkener hvor der kan være skimmelsvampe fra madvarer.

Støvet opsamles med speciel vatpind. Derefter sættes vatpinden tilbage i hylsteret og indsendes til analyse.

I rapporten fremgår det, om DNA-analysen har fundet tegn på skimmelsvamp, og hvilke arter der i givent fald er tale om. I visse tilfælde kan artssammensætningen bruges at vurdere skadens fugtniveau, og hvilket materiale der er angrebet, hvilket gør det nemmere efterfølgende at lokaliserer og bekæmpe skimmelsvampen.

En DNA-skimmel analyse, koster pr. stk. 1900,00 inkl. moms. (inkl. forsendelse til laboratorie)

En DNA-skimmel analyse, vil sammen med aftryks- og tapeprøven give et realistisk ”billede” af hvilken type skimmelsvampe der er til stede og vokser, samt om de er spredt/afgivet til indeluften og der ved støv og i så fald i hvilket omfang.

I DNA-skimmel analysen er der inkluderet en selvstændig rapport, der angiver om der er begrundet mistanke for at indeklimaet er påvirket, samt i hvilken grad. (vurdering fra A til F – hvor A er almindelig/ingen, og F er lig med meget kraftig påvirkning)

Mycometer skimmeltest

Mycometer skimmeltest måler udelukkende på enzymer, efterladt af skimmelsvampe. Der kan her være tale om, at tidligere skimmelsvampemateriale kan være efterladt på overfladerne. Mycometer test, kan ikke afklare om der er tale om nuværende vækst, eller tidligere, nu ikke aktiv vækst.

Mycometer skimmeltest, egner sig godt til at udføre afrensnings kontrol på afrensede overflader, her skal værdierne være under 25.

En mycometer test, koster kr. 750 inkl. moms. (priser kan variere, alt efter antal)

Der kan opnås svar fra dag til dag på mycometer test.

Testresultaterne fra analyselaboratoriet kan ikke stå alene og skal derfor som minimum suppleres med et notat eller rapport, der belyser sammenhængen mellem den fugttekniske undersøgelse og den/de registrerede skimmelsvampe.Der findes flere former for skimmeltest, men dem tør jeg personligt ikke stole på. Flere firmaer annoncerer med ”PRO-clean” test til omkring kr. 125 pr. test.

Der er dog følgende forhold, som i som kunder oftest ikke får oplyst:

ULEMPER VED PRO-CLEAN TESTEN:

 • Artsbestemmelse af skimmelsvampevæksten er ikke mulig
 • Følsom over for andre proteinforekomster end fra skimmelvækst
 • Materialets beskaffenhed kan have indflydelse på analyseresultatet
 • Testen er udelukkende en indikatortest og kan give et falsk positivt resultat, ved tilstedeværelse af andre proteinforekomster.

Påvirkning uden for hjemmet, – det er muligt at der på skolen, eller på arbejdspladsen er udfordringer med skimmelsvampevækst. Kilden kan også være fra et fritids, eller sommerhus hvor man opholder sig meget.

Jeg har eksempler på at dele børn, kan have kraftige symptomer i én ejendom, og stort set ingen symptomer i en anden ejendom.

Renovering og skimmelsvamp

Hvorfor bruge en uvildig byggesagkyndig til rådgivning i en renoveringssag?

Det skal du/I, hvis risikoen skal nedsættes for at stå med store ekstra udgifter til skimmelsanering, efter I har nedrevet det i lige har sat op – og så skal genmonter fx gulvet en gang til.

Hvis der skal ombygges eller renoveres fx i en eksisterende ejendom, er det utroligt vigtigt at udføre de korrekte undersøgelser og fugttekniske vurderinger, inden der renoveres.

Der er alt for mange eksempler på, at en fugtteknisk forkert udført renovering er direkte årsag til skimmelsvampevækst.

Hvis du/I selv er indirekte årsag til en skimmelsvamp ramt ejendom, grundet fejludført arbejde – er der i reglen kun en til at betale for nedrivning, skimmelsanering og genopbygning – nemlig dig.

Og nej, ”dem nede i byggemarkedet” har ikke en fugtteknisk uddannelse bag sig, og kan på ingen måde rådgive dig/jer i hvad der er rigtigt.

Jeg har utallige gange hørt samme udsagn for mine kunder: ”Jamen, de sagde bare at jeg godt kunne bruge det her” – hvad ved medarbejderen i byggemarkedet om de underliggende konstruktioner og den nuværende fugtbalance hos jer?

Der samme gælder desværre også for de flest håndværksmestre og entreprenører. Her er det meget ofte at de ”bygger som de altid har gjort” og det kan være rigtigt godt, hvis det ikke har konsekvenser, som muligvis først viser sig et par år senere, i form at skjult/synlig skimmelsvampevækst som gør en ejendom ubeboelig.

Der findes det som kaldes for ”det alment tekniske fælleseje” det er en masse byggetekniske udgivelser i form af bøger og magasiner, opslagsværker og publikationer, der på tværs af den danske byggesektor danner grundlaget for de byggetekniske retningslinjer vi i dag har. Alle udgivelser har det til fælles at de bygger på erfaringer og undersøgelser fra de allerbedste i branchen.

Her kan nævnes SBI (Statens byggeforskningsinstitut) der udgiver meget detaljerede og afprøvede byggeanvisninger. Byg-erfa, byggetekniske erfaringsblade – der tager specifikke byggetekniske problemstillinger op.  Træ-information udgiver publikationer og byggeri, der indeholder træ)

Ca. 60% af de skimmelsvampe sager jeg har, er baseret i uhensigtsmæssig, eller direkte forkert anvendelse af materialer.

Ofte lukkes nuværende fugt inde, da muligheden for den naturlige diffusion/fordampning nedsættes eller helt fjernes. Dette kan ske ved efterisolering af gulve og vægge.

Fejl i isoleringsarbejder kan føre til nedsat ventilation og konvektion, derved ændres der på overfladernes temperatur og derigennem fugtigheden på de nærmeste omgivelser og på overfladerne.

Som udgangspunkt er de fleste, kendte faldgruber beskrevet i SBI anvisning 224, 221, 266 og 273

Brug for hjælp med skimmelsvamp?

Uanset om du har brug for test, udredning eller hjælp med forsikring og udbedring, så kan TP Byggesagkyndig hjælpe dig videre. Kontakt os i dag for at komme videre!

Skimmelsvamp i det offentlige rum,

Kommunens tilsyn med skimmelvækst i ejendomme

Ifølge Byfornyelsesloven er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med at ejendomme, der anvendes til beboelse eller ophold, ikke indebærer en sundhedsfare. Får kommunen kendskab til mulig forekomst af skimmelsvampe i en ejendom har den pligt til at undersøge, om det er forbundet med sundhedsfare for beboerne. Kommunen kan indhente rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Link til foldere:

Skimmelsvamp i offentlige boliger.

Styrelsen for patient sikkerhed:

Rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/miljoemedicin-og-hygiejne/indeklima/fugt-og-skimmelsvamp/raadgivning-til-kommunerne/#

Udgivelser fra 2006 fra Sundhedsstyrelsen:

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER – om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2006/helbredsproblemer-ved-fugt-og-skimmelsvampe-i-bygninger—om-udredning-og-diagnostik-hos-alment-prak

Nyttige hjemmesider:

Skimmel.dk

Udgivelse fra 2008 fra Velfærds Ministeriet, vedr. ejendomme der udlejes privat.

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig?

Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

Udgivelse fra 2009 fra Sundhedsstyrelsen:

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

– Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning

Fakta link om skimmelsvamp og deres negative påvirkning på indeklima.

Sundhedsstyrelsen

https://www.sst.dk/da/Soegeresultater

Skimmelsvamp i private udlejningsboger.

Skimmelsvamp – jeg er lejer af en lejlighed eller bygning.

Til dig som lejer en lejlighed, eller bygning af privat udlejer, med mistanke om skimmelsvampevækst.

Udlejer har altid undersøgelsespligt.

Hvis en lejer henvender sig til udlejeren om, at der i det lejede er områder med mulig skimmelsvampevækst, har udlejeren som hovedregel pligt til at undersøge problemet nærmere.

Udlejeren skal i så fald undersøge,

 • om der er tale om problemer med fugt og skimmelsvampe eller et andet sundhedsfarligt forhold,
 • omfanget af problemet samt
 • årsagen til problemet.

Der er ikke i lovgivningen fastsat krav til, hvordan undersøgelsen skal gennemføres. Hvis udlejeren ikke selv er i stand til at foretage undersøgelsen eller vurdere problemets omfang og årsag, er udlejeren imidlertid forpligtet til at sørge for, at problemet undersøges på anden vis, f.eks. ved at inddrage teknisk sagkyndig bistand.

Ved vurderingen af problemets sundhedsfarlighed kan der henvises til SBi‐anvisning 204 om undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, som kan bestilles på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside http://www.sbi.dk samt til Sundhedsstyrelsens orientering ”Embedslægeinstitutionernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe”, der kan ses på styrelsens hjemmeside http://www.sst.dk .

Udgivelse fra 2008 fra Velfærds Ministeriet, vedr. ejendomme der udlejes privat.

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig?

Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP